ЦСМП Кърджали
Център за спешна медицинска помощ

За нас

ЦСМП- Кърджали е създаден на 01.05.1995 г. на основание ПМС № 211 (ДВ.бр.85 от 1994г.), втори етап от структурната реформа в здравеопазването, касаеща СМП.
 
До 31.12.2006 г. щата на ЦСМП варира в рамките на 208 души, като филиала в гр. Ивайловград от 01.01.2001 г преминава към ЦСМП гр. Хасково и същевременно същата година на 01.03.2001 г. се създава филиал в село Кирково.  
 
В последствие беше създаден филиал в с. Чорбаджийско от 08.07.2002 г.,а в село Фотиново от 14.05.2007 г. и село Бенковски от 15.05.2007 г., бяха изнесени са изнесени мобилни екипи към ФСМП с.Кирково. 
 
Към 1 януари 2006 г. дейността на ЦСМП се регламентира от следната нормативна база:
 

• Закон за здравето;

• Закон за лечебните заведения;

• Правилник за устройството и дейността на център за спешна медицинска помощ/ДВ бр. 98/04.11.1999г./

 Наредба №25/04.11.1999г., изм. и доп. ДВ, бр. 69/2001 г. на Министъра на здравеопазването;